เราให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลื่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งทรัพยากรบุคคลนี้ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ