วิสัยทัศน์ / นโยบาย / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด มุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง ” บริการทุกระดับ ราคาประทับใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับประกันผลงาน” ดูแลเครื่องปรับอากาศบ้านท่านคืองานของเรา

นโยบายการดำเนินงาน

บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด เรามุ่งพัฒนาธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับความ พอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับ ความสุขและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

เราให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลื่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งทรัพยากรบุคคลนี้ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ